Liiklusreguleerijal on tänapäeva intensiivses liikluses väga tähtis roll. Tema õigeaegselt antud, hästi nähtavad ja üheselt mõistetavad märguanded aitavad tagada nii reguleerija enda kui teiste liikluses osalejate ohutust ning liiklusvoolu sujuvust. Kuna liikluse reguleerijal on väga suur vastutus, siis on oluline, et ta oleks saanud erialase kvaliteetse väljaõppe.

Roadservice OÜ viib vastavalt 01.07.2011 jõustunud määrusele “Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord” läbi reguleerija pädevuskoolitusi ja pädevuskoolituste täienduskoolitusi. Reguleerija koolitusi viivad läbi pikaajaliste kogemustega koolitajad. Kõik koolitused koosnevad teoreetilisest ja praktilisest õppest. Teoreetilises osas jagatakse osalejatele teadmisi liikluse reguleerimist käsitlevatest õigusaktidest, reguleerija märguannetest ja varustusest ning reguleerija ohutust mõjutavatest teguritest. Praktiline osa hõlmab omandatud teadmiste rakendamist reaalses liikluses läbi erinevate harjutuste. Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejatele nõuetekohane tunnistus.